Publicat pe

Termeni si conditii campanie PickUpReturn


Termeni si conditii website

Contul meu
Cum comand?
Politica confidentialitate
Politica retur
Politica cookies

TERMENI SI CONDITII GENERALE

 1. Obiectul contractului

Obiectul Contractului consta in diagnosticarea si in masura in care este posibil repararea de catre Prestator, la cererea si cu acordul exprimat scris sau verbal al Clientului, a echipamentului electronic mentionat in fisa de service, aflat in perioada de postgarantie (denumite in continuare “Echipament”).

 2 Durata contractului

Durata contractului este data de momentul predarii si ridicarii coletului de catre client.

Ridicarea si livrarea se pot face doar prin intermediul companiei de curierat .

Articolul 3. Drepturile si obligatiile partilor contractante

3.1. Prestatorul:

a)        Se obliga sa diagnosticheze Echipamentul;

b)        Se obliga sa repare Echipamentul in cazul in care acesta a fost declarat reparabil in urma diagnosticarii si numai cu acordul expres al proprietarului Echipamentului, corespunzator cu  pretul comunicat  al reparatiei;

c)        Se obliga sa livreze proprietarului Echipamentului piesa defecta inlocuita numai la solicitarea expresa a acestuia facuta inainte de finalizarea reparatiei, in masura in care aceast lucru este posibil;

d)        Se obliga sa furnizeze proprietarului Echipamentului informatii privind interventia efectuata asupra Echipamentului;

e)        Nu raspunde pentru pierderea informatiilor sau datelor, precum si pentru orice prejudicii suferite de client  in urma acestor pierderi, obligatia Prestatorului fiind numai de a repara echipamentul;

f)         Se obliga sa deblocheze echipamente care au fost protejate prin parole de catre  client numai contracost si numai daca acest lucru este posibil;

g)        Se obliga sa solutioneze orice situatii considerate drept abateri de la conditiile legale sau contractuale ce fac obiectul prezentului contract. Orice reclamatie poate fi formulata pe adresa [email protected], clientul urmand sa fie contactat de catre un reprezentant al Prestatorului in vederea documentarii cazului si solutionarii pe cale amiabila, in termenul legal de 30 de zile.

3.2. Clientul:

a)        Se obliga sa furnizeze Prestatorului toate informatiile necesare si relevante legate de starea Echipamentului si manifestarea defectului reclamat;

b)        Se obliga sa utilizeze Echipamentul in limitele si in conditiile specificate de catre producatorul Echipamentului;

c)        Se obliga sa plateasca taxa de diagnosticare catre Prestator;

d)        Se obliga sa transmita Prestatorului acordul sau refuzul, verbal sau scris, pentru repararea echipamentului;

e)        Se obliga sa achite contravaloarea remedierii echipamentului, precum si a tuturor taxelor imediat ce Prestatorul l-a anuntat ca produsul a fost reparat;

f)         Se obliga sa achite contravaloarea serviciilor prestate si facturate de Prestator; in caz contrar, Beneficiarul este de drept in intarziere, datorand Prestatorului penalitati de intarziere in cuantum de 0,5% pe zi de intarziere calculate la valoarea facturii scadente si neachitate.

g) Clientul are dreptul sa verifice integritatea produsului la primirea acestuia, la sediul Beneficiarului sau in cazul trimiterii prin curier, la primirea acestuia de la reprezentantul firmei de curierat.

 Articolul 4. Pretul si conditiile de plata

4.1. Clientul va plati Prestatorului, taxa de diagnosticare. Daca interventia este posibila, iar  Clientul a comunicat scris sau verbal acordul pentru reparare la pretul indicat va achita contravaloarea costurilor remedierii echipamentului. Clientul nu va plati nici taxa de diagnosticare si nici taxa de transport.

4.2. Daca clientul nu doreste repararea echipamentului  de catre Prestator va achita taxa de diagnosticare si taxa de transport de la sediul Prestatorului la adresa Beneficiarului.

 Articolul 5. Garantie

5.1. Prestatorul asigura o garantie de 3 (luni) pentru piesa inlocuita cat si pentru manopera aferenta.

5.2. Prestatorul nu va factura manopera in cazul in care in perioada de garantie, Echipamentul revine la Beneficiar reclamand defect/neconformitate a piesei inlocuite;

5.3. Prestatorul nu va acorda garantie si manopera gratuita in cazul in care Beneficiarul reclama la acelasi Echipament acelasi defect, insa, in urma diagnosticarii, rezulta ca Echipamentul prezinta defectul reclamat ca o consecinta a defectarii altei piese decat cea care a mai facut obiectul reparatiei/inlocuirii.

5.4. Conditiile garantiei sunt valabile cu respectarea instructiunilor din manualul de utilizare.

5.4. In cazul in care se va constata, in conditiile legii, culpa exclusiva a Prestatorului, acesta va despagubi pe Beneficiar pentru toate prejudiciile patrimoniale sau nepatrimoniale cauzate de neindeplinirea sau indeplinirea in mod necorespunzator de catre Prestator, dar fara a depasi valoarea prestatiei efectuata de Prestator conform prezentului contract.

6. Dispozitii finale

6.1. Conditiile raman valabile pentru orice interventie a produsului pe toata durata contractului.

Contractul va inceta de plin drept, fara interventia instantei si fara alte formalitati prealabile in urmatoarele cazuri:

a)        prin acordul scris al partilor contractante;

b)        la terminarea perioadei de garantie oferite pentru interventia care face obiectul prezentului contract

c)        la cererea oricareia dintre cele doua parti, prin reziliere de plin drept, in cazul in care cealalta parte, aflata in culpa, incalca una sau mai multe dintre obligatiile asumate prin prezentul contract si nu remediaza incalcarea in temen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii notificarii de remediere. In acest caz rezilierea opereaza in termen de 5 (cinci) zile de la data primirii de catre partea in culpa a notificarii de reziliere.

6.2. Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja nascute sau scadente intre parti.

Condiţii de ambalare şi etichetare

 • Clientul este unic răspunzător pentru asigurarea ambalării adecvate interioare și exterioare și marcarea corectă a trimiterilor. Transportul impune ambalarea astfel încât conținutul trimiterilor să nu fie afectat în timpul manipulării manuale și/sau  în timpul manipulării mecanice (înălțimea de cădere în diagonală de la 80 cm), de transport sau de de condițiile climatice variate. Este obligatoriu ca ambalarea să se realizeze astfel încât conținutul să nu poată fi vizualizat și să nu fie posibil accesul la conținutul trimiterilor fără a lăsa urme.
 • Ambalarea se va realiza după cum urmează:
Nr. Crt.Categorie produsAmbalaj corespunzător
1 ElectrocasniceProtecție de polistiren pe laterale+partea inferioară și superioară a produsului, folie și cutie de carton /  ambalaj original  producător
ElectroniceAmbalaj de carton, umplut cu polistiren și folie cu bule, sticker cu “fragil”.
 • Bunul ambalat de către expeditor poate să nu fie acceptat când ambalajul nu pare a fi corespunzător, în funcție de conținutul trimiterii, dacă există etichetare corespunzătoare. În situaţia în care amabalarea și/sau marcarea nu se realizează corespunzător, responsabilitatea pierderii totale sau parţiale, deteriorării, pagubelor pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare, revine expeditorului. Acceptarea spre livrare a unui colet, nu  exonerează expeditorul de răspundere, în cazul în care trimiterea suportă avarieri din cauza ambalării necorespunzătoare.
 • Expeditorul este de asemenea exclusiv responsabil pentru etanșeitatea recipientelor ce fac obiectul trimiterilor, având obligația exclusivă de a se asigura că acestea nu permit scurgerea sau vărsarea conținutului în timpul manipulării, Prestatorul neputând a fi obligat la plata de despăgubiri în astfel de situații.
 • Dacă pentru anumite trimiteri poştale sunt necesare măsuri speciale de manipulare şi depozitare, în funcţie de natura lor, expeditorul trebuie să aplice etichete care să indice clar natura trimiterii, modul de manipulare şi depozitare. Pentru trimiterile cu conținut casant sau ușor deteriorabil, amabalarea se face prin asigurarea trimiterii cu polistiren, carton, folie cu bule de aer sau orice alte materiale care au calitatea de a diminua șocurile produse de manipulare și transport și să eticheteze trimiterea cu  „Fragil”.
 • Expeditorul trebuie să se asigure că bunurile ce urmează a fi expediate nu vor fi ambalate în mai multe colete individuale legate/prinse între ele, care să circule sub acelaşi document unic de transport.
 • Expeditorul unei trimiteri poștale este răspunzător pentru corectitudinea datelor (atât ale destinatarului – pe orice fel de trimiteri, cât  și ale expeditorului – mai ales în cazul trimiterilor contra ramburs) înscrise pe trimiterea poștală, de caracterul complet al acestora cât și de  etichetarea corespunzătoare acesteia.
 • Expeditorii trimiterilor poștale răspund față de Sameday Courier pentru daunele rezultate din natura periculoasă a trimiterilor poștale sau a ambalăriiși/sau etichetării și/sau marcării neadecvate ale acestora, în limita valorii daunelor și a sumelor plătite ca despăgubire oricăror terți.
 • Dimensiunile și greutățile maxime acceptate ale trimiterilor poștale:
  • 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri, greutate maximă 3 kg;
  • greutate maximă 31,5 kg;
  • Lungime maximă: 300 cm;
  • Circumferință + lungime maximă: 500 cm (circumferința = 2 x înălțime + 2 x lațime);
 • Formularea reclamațiilor privind serviciul de curierat
  • Orice reclamație referitoare la livrarea trimiterilor poștale se va face în scris, de către Expeditor sau Destinatar, persoană fizică sau juridică, și va putea fi trimisa prin următoarele căi de comunicare:
 • prin poștă cu confirmare de primire;
 • prin depunere la sediul Sameday Courier
 • pe email folosind următoarea adresă: [email protected] ; cc: [email protected]
  • Reclamația trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, următoarele date: numele și prenumele complet sau denumirea completă a destinatarului trimiterii, adresa, numărul de telefon și adresa de email a acestuia, numele și prenumele complet sau denumirea completă a expeditorului  trimiterii, adresa, numărul de telefon și  adresa de email a acestuia,  serviciul poștal, felul trimiterii, numărul de înregistrare/număr de awb, Data depunerii trimiterii, cine a preluat trimiterea, motivul depunerii reclamației.
  • Reclamația se face individual, pentru fiecare trimitere poștală în parte.
  • Fiecare reclamație primește un număr de înregistrare care va fi comunicat petentului prin aceeași metoda prin care a fost trimisă reclamația sau cea solicitata în cerere și care va fi ulterior trecut în toate comunicările care se vor face între Sameday și petent;
  • Obiectul reclamației îl poate constitui :
  • pierderea, furtul, distrugerea / deteriorarea totală sau parțială a trimiterilor postale.
  • nerespectarea timpului de predare a trimiterilor poștale.
  • conduita profesională a reprezentantilor Sameday.
  • orice alte obiecții referitoare la calitatea prestațiilor.
  • Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate Sameday Courier este de 6 luni şi se calculează de la Data depunerii trimiterii poștale;
  • Reclamatiile cu privire la ambalaj se pot  face doar dacă la momentul   livrării destinatarul a indicat în procesul verbal de predare constatările sale referitor la acesta;
  • Pentru a fi înregistrată de către Sameday Courier reclamația trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
  • Dovadă de preluare trimitere poștală (awb);
 • După caz, documentele pe baza cărora petentul își întemeiază pretențiile, în vederea efectuării unor analize corecte și complete.
 • Documente fiscale (bon fiscal, chitanță, ordin de plată, etc.) care atestă plata transportului pentru livrarea reclamată;
 • Proces verbal constatator încheiat în prezenta reprezentantului Sameday Courier – dacă este cazul.Lipsa unuia dintre documentele de mai sus, în funcție de caz, duce la imposibilitatea soluționării reclamației.
 • Expeditorul / destinatarul sau imputerniciții legali ai acestora vor avea dreptul la despăgubiri, numai dacă reclamatia a fost introdusă în cadrul termenelor prevăzute mai sus.
 • Termenul de solutionare a reclamatiei este de 3 luni de la data depunerii acesteia.
 • Procedura de despăgubireTermenul de plată al despăgubirilor este de maxim 30 de zile calendaristice de la data soluționării reclamației în favoarea petentului și comunicarea acesteia către petent, plata făcându-se fie în numerar la sediul nostru, fie prin transfer bancar, după cum urmează:În cazul persoanelor juridice, se va emite o factură în care se va specifica: “despăgubire pentru dauna produsă pentru trimiterea cu nr. de awb …..”;
 • În cazul persoanelor fizice, plata se va face în contul indicat de acesta sau în numerar la sediul Sameday Courier.
 • În cazul în care despăgubirea se achită destinatarului, acesta trebuie să prezinte declarația expeditorului, autentificată de un notar sau atestată de un avocat prin care acesta își dă  acordul ca destinatarul să încaseze despăgubirile.
 • În urma unei reclamații care în urma analizei a fost declarată întemeiată, despăgubirirle se încasează o singură dată de către unul din utilizatori, expeditor sau destinatar.